Кадри та матеріально-технічна база – найважливіші кроки у створенні БЕБ

У суспільства давно назріла потреба заміни моделі роботи вiтчизняних правоохоронних органiв, якi займаються боротьбою з економiчними злочинами. На цьому постiйно наголошували представники бiзнесу в цiлому та Асоцiацiя платникiв податкiв Украiни зокрема останнi шiсть рокiв. Ситуацiя, що склалася з розслiдуванням фiнансових злочинiв, вимагає швидкого й ефективного вирішення, яке задовольнило б вимоги i очікування суспільства, експертного співтовариства та бізнесу. Яскравим підтвердженням тому є висока пiдтримка рiшень РНБО в напрямку боротьби з економічною злочинністю, яка загрожує національній безпеці країни.

Разом з тим, ми повинні почати активну роботу з реформування правоохоронних органiв. Вона передбачає значні iнституцiйнi змiни в правоохороннiй системi, внаслiдок яких вiдбудеться, зокрема, адмiнiстративна iнтеграцiя пiдроздiлiв вiдповiдальних за протидiю економiчної злочинностi. Створення Бюро економiчної безпеки як єдиного аналiтичного правоохоронного органу досудового розслiдування з метою консолiдацiї всiх повноважень у боротьбі з економiчними злочинами дасть можливiсть:

— уникнути дублювання функцiй, оптимiзує дiяльнiсть i структуру правоохоронних органiв i матерiально-технiчну базу i вiдповiдно зменшить видатки державного бюджету України на фiнансування та матерiальне забезпечення правоохоронних органiв;

— зменшить тиск на суб’єктiв господарювання, якi всi ці роки не мали можливостi ефективно здiйснювати господарську дiяльнiсть через надмiрну кiлькiсть перевiрок з боку правоохоронних органiв;

— здiснювати дiєвий контроль за дотриманням законодавства пiд час функцiонування нового органу, оскiльки один правоохоронний орган контролюватиме простiше i ефективнiше, нiж декiлька органiв;

— знизити рiвень корупцiї, оскiльки очевидно, що лiквiдацiя правоохоронних органiв, повноваження яких у сферi протидiї i боротьби з фiнансово-економiчними правопорушеннями дублюються, чи скорочення штату їх працiвникiв зруйнує напрацьовані роками i корупцiйнi та бюрократичнi схеми;

— адаптувати дiяльнiсть правоохоронних органiв та законодавство України до сучасних європейских стандартiв;

— впровадити новi аналiтичні пiдходи до протидiї фiнансовим злочинам та провести результативно розслiдування складних злочинних схем.

Закон про створення БЕБ передбачає сучаснi норми застосування ризик-орiєнтованого пiдходу, який новий орган викоростовуватиме у своїй аналiтичній дiяльностi. Такий пiдхiд означає виявлення, оцiнювання та визначення ризикiв вчинення кримiнальних правопорушень у сфері економiки, а також вжиття вiдповiдних заходiв щодо управлiння ризиками у спосiб та в обсязi, що будуть забезпечувати їх мiнiмiзацiю залежно вiд їх рiвнів. При цьому БЕБ при проведеннi комплексу заходiв з оцiнювання ризикiв у сферi економiки, буде залучати контролюючі та iншi державнi органи, що проводять дiяльність у сфер протидiї кримiнальним правопорушенням та запобiгання загрозам економiчній безпецi держави та суб’єктiв господарювання.

Зараз наступає дуже вiдповiдальний для держави перiод — стадiя формування персонального складу органу. Вiд прозоростi та ефективної роботи всiх задiяних у цьому процесi державних установ залежить не тiльки якiсть роботи майбутнього органу, а i довiра до влади вiд суспiльства та наших iноземних партнерiв. Нам усiм разом треба пройти достойно цей дуже вiдповiдальний період.

Одночасно виникає дуже важливе питання — це пiдготовка кадрів, особливо перших працівникiв, які пройдуть відбір на роботу в Бюро економічної безпеки. Переконанний, зараз координацiю з цього питання повинно взяти на себе Мiнiстерство фiнансiв Украiни i невiдкладно почати перемовини з академiями та агентствами (Академія з протидії економічної злочинності Лондон Сіті в Великобританiї, Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) та Академія фінансової гвардії в Iталiї) з метою направлення першої групи аналiтикiв та детективiв на короткостроковi двох-трьохмiсячнi курси в ці спецiалiзованi навчальнi заклади для підвищення кваліфікації та переймання досвіду. Також направити декiлька людей для отримання навичок тренерiв, якi пiсля закiнчення пiдготовки будуть тренувати iншiх працівникiв вже в Українi.

Ще одна важлива тема — це питання матеріально-технічного забезпечення нового органу. Сьогодні державі не вистачає грошей, бо інколи неефективно вони використовуються. Тому хотів би звернутися до вітчизняного, прозорого, відповідального бізнесу — у разі як що побачите i переконаєтесь, що держава проводить чесну транспаранту роботу по створенню Бюро, давайте допоможемо в процесі створення сучасної матеріально-технічної бази.

Для цього можна використати, наприклад, існуючий Фонд Української ради бізнесу або створити новий Фонд, використання коштів якого буде під дуже пильним наглядом українського підприємництва.

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ