Фахівці Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України», до складу якої входить 3254 платників податків з усіх без виключення регіонів України та міста Києва, проаналізували Законопроєкт  України від 25 вересня цього року за № 10088 «Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України» та зазначають наступне:
Вже два роки пройшло з часу створення Бюро економічної безпеки України, але очікуваної ефективності в роботі, прозорості в своїй діяльності, нульової толерантності до корупції, цей новий державний орган виконавчої влади так і не продемонстрував, не дав він і позитивних тенденцій в напрямку впровадження нової методології з виявлення ризиків економіки, нової сучасної моделі запобігання економічним та фінансовим злочинам, такої важливої для майбутнього розвитку України.  
Проблеми, що виникають в роботі Бюро, свідчать про те, що цей орган не відповідає оригінальній концепції та потребам бізнесу. Ці проблеми включають незадовільні конкурсні відбори, непередбачуваність в органі через високий рівень ротації та відсутність відповідальних осіб, перевагу правоохоронної функції над аналітичною, а також тиск на бізнес від інших правоохоронних органів через неефективну роботу Бюро.
За результатами конкурсу, який оголошений 14.07.2023 року на 84 вакансії, було допущено лише 264 особи, а в результаті на посади призначено чомусь 270 осіб.
У цьому процесі привілеюючими тенденціями стали призначення без конкурсів на посади керівників як в.о., дискримінаційні вимоги щодо досвіду роботи в правоохоронних органах та «засекречена» інформація про оголошення конкурсів, їх проведення та результати.
У 2023 році 84% проваджень за статтями, підслідними БЕБ,  розслідують інші органи.
Враховуючи зазначені проблеми, виникає необхідність у невідкладному перезавантаженні БЕБ, в першу чергу, повязана з великими втратами нашої країни через різні зловживання , особливо в такий складний, важкий час для нашої країни.
Законопроєкт України за №10088 передбачає перезавантаження БЕБ, враховуючи досвід НАБУ, САП та НАЗК, в тому числі практику створення конкурсних комісій для відбору керівників з використанням міжнародних експертів, які мають важливий голос в цих комісіях.
Ключовим аспектом для забезпечення подальшої ефективності роботи БЕБ буде те, що всі співробітники Бюро пройдуть атестацію протягом року після призначення нового директора БЕБ, включаючи використання поліграфу, як це передбачено Законопроєктом за №10088.
Усунути недоліки, які передбачені Законом про БЕБ можливо лише реалізуючи Законопроєкт за №10088. Саме тоді, БЕБ запрацює, як єдиний аналітичний орган боротьби з економічними злочинами в країні та зробить подальші рішучі кроки для переходу на нову модель виявлення, запобігання та управління ризиками в економічній та фінансовій безпеці.
Сьогодні існує надзвичайно нагальна потреба в активній роботі Бюро економічної безпеки, бо з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, неодноразово висвітлювались різноманітні «тіньові» схеми та інші протиправні дії, превенцією скоєння яких, мало займатись саме Бюро економічної безпеки.
ВГО «Асоціація платників податків України» в цілому підтримує Законопроєкт України від 25 вересня 2023 року за № 10088, однак, ми вважаємо, що запропоновані зміни до частини першої статті 20 Закону України «Про БЕБ», стосовно «Обмеження щодо призначення на посади працівників Бюро економічної безпеки України», зазначені в пункті 11) потребують  ретельного доопрацювання, так як, на нашу думку, в конкурсі на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина можуть брати участь працівники правоохоронних органів, які себе не дискримінували в органах податкової міліції, прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національній поліції України та міліції.
Закликаємо народних депутатів опрацювати Законопроєкт України від 25 вересня 2023 року за №10088 та підтримати його в Парламенті до кінця 2023 року, забезпечивши основу для якісної роботи органу боротьби з економічними злочинами.

APPLICATION OF THE UNGO TAU ON THE DRAFT LAW NO. 10088

Experts of the All-Ukrainian Non-Governmental Organization «Taxpayers Association of Ukraine», which unites 3254 taxpayers from all regions of Ukraine and the city of Kyiv, analyzed the Draft Law of Ukraine No. 10088 «On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Priority Measures to Reform the Economic Security Bureau of Ukraine» dated September 25 this year and note the following:

Two years have passed since the establishment of the Economic Security Bureau of Ukraine, but this new state executive agency has not demonstrated the expected efficiency, transparency, and zero tolerance for corruption, nor has it shown any positive trends in the implementation of a new methodology for identifying economic risks, a new modern model for preventing economic and financial crimes, which is so important for the future development of Ukraine.

The problems that arise in the work of the Bureau indicate that this body does not meet the original concept and business needs. These problems include unsatisfactory competitive selections, unpredictability in the body due to high turnover and lack of responsible persons, predominance of law enforcement over analytical function, and pressure on business from other law enforcement agencies due to ineffective work of the Bureau.

According to the results of the competition announced on 14.07.2023 for 84 vacancies, only 264 people were admitted, and as a result, 270 people were appointed to the positions for some reason.

In this process, privileging tendencies included appointments without competitions to the positions of acting heads, discriminatory requirements for experience in law enforcement, and «classified» information about the announcement of competitions, their conduct and results.

In 2023, 84% of proceedings under the ESB’s jurisdiction are being investigated by other agencies.

Given these problems, there is a need for an urgent reboot of the ESB, primarily due to the large financial losses of our country due to various abuses, especially in such a difficult time for our country.

The draft law No. 10088 provides for the reboot of the ESB, taking into account the experience of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office and National Agency on Corruption Prevention, including the practice of creating competitive commissions to select managers using international experts who have an essential vote in these commissions.

A key aspect to ensure the continued effectiveness of the ESB will be that all employees of the Bureau will undergo certification within a year after the appointment of the new ESB Director, including the use of a polygraph, as provided for in the Draft Law No. 10088.

The shortcomings envisaged by the Law on the ESB can only be eliminated by implementing the Draft Law No. 10088. It is then that the ESB will start working as a single analytical body for combating economic crimes in the country and will take further decisive steps to move to a new model of identifying, preventing and managing risks in economic and financial security.

Today, there is an extremely urgent need for the active work of the Economic Security Bureau, because since the beginning of the full-scale invasion into the territory of Ukraine by the Russian Federation, various illicit schemes and other illegal actions have been repeatedly revealed, the prevention of which should have been the responsibility of the Economic Security Bureau.

The UNGO «Taxpayers Association of Ukraine» fully supports the Draft Law of Ukraine dated September 25, 2023 No. 10088, however, we believe that the proposed amendments to part one of Article 20 of the Law of Ukraine «On ESB», in the part «Restrictions on the appointment of employees of the Economic Security Bureau  of Ukraine», referred to in clause 11) need to be carefully revised, since, in our opinion, law enforcement officers who have not discriminated themselves in the tax police, prosecutor’s office, Security Service of Ukraine, State Bureau of Investigation and National Police of Ukraine may participate in the competition on equal terms of human and civil rights and freedoms.

We call on MPs to consider the Draft Law of Ukraine No. 10088 dated September 25, 2023 and support it in the Parliament by the end of 2023, providing the basis for the quality work of the body for combating economic crimes.

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
19.06.202411:16 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2024 р. № 703 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165» 19.06.202410:36 Бізнес пропонує уряду екстрене реагування для забезпечення стійкості енергетичної системи України 18.06.202416:27 Віце-президент, Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко виступила Модератором спільного з ДПС України та Державною службою статистики України онлайн Вебінару за темами: «Роз’ яснення новацій податкового законодавства, якi вже набрали чинності 16 червня 2024 року» та «Цифрова трансформація в органах державної статистики». 12.06.202414:59 Віце-президент, Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко виступила Модератором спільного з ДПС України онлайн Вебінару за темою: «Роз’яснення окремих норм оподаткування на період дії військового стану» 10.06.202406:00 Привітання Віце-президента, Генерального директора АППУ Людмилу Герасименко з 9-тою річницею перебування на займаній посаді від Президента ВГО АППУ Грігола Катамадзе та колективу Генеральної дирекції ВГО АППУ. ВСІ НОВИНИ
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ