РОЗ’ЯСНЕННЯ ВГО АППУ СУТТЄВІ ЗМІНИ З НАБРАННЯМ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ № 466-ІХ ВІД 16.01.2020 РОКУ

ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ
Внесення змін до плану-графіку документальних перевірок посеред року – зміни дозволяються не частіше, ніж один раз у першому та у другому кварталі звітного року.
Створення спеціальних колегіальних органів при контролюючих органах для розгляду заперечень на матеріали податкових перевірок.
Виключення рішення суду (слідчого судді) із переліку підстав проведення позапланових перевірок позапланових перевірок, а також доповнення цього переліку новими підставами, а саме:
— після проведення документальної перевірки (планової або позапланової) отримано інформацію та / або документи від іноземних державних органів, що свідчать про порушення платником законодавства щодо питань, охоплених попередніми перевірками;
-отримано інформацію, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік.
Розширення повноважень контролюючого органу під час проведення перевірок та розгляду їх результатів, включаючи надання права отримувати:
— письмові пояснення від посадових осіб платника щодо предмета перевірки та їх документальне підтвердження;
— пояснення від роботодавців, їхніх працівників та осіб, праця яких використовується без належного оформлення під час проведення перевірок щодо дотримання роботодавцем законодавства в частині оформлення трудових відносин та належного оподаткування доходів.
 
СТРОКИ ПОДАТКОВОЇ ДАВНОСТІ
Збільшення строків податкової давності до 2555 днів для перевірок податкових агентів щодо податку на доходи фізичних осіб та військового збору з виплат, пов’язаних з трудовими відносинами.
Надання роз’яснення , що подання уточнюючого розрахунку поновлює строки податкової давності тільки в межах поданих уточнень.
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Запровадження відповідальності платників податків за окремі правопорушення, встановлені ПКУ, за умови вини доведення вини покладено на контролюючи й орган.
Встановлення перелік у обставин, що звільняють платника від фінансової відповідальності або пом’якшують її (в останньому випадку застосовується 50% розміру штрафу).
Запровадження нових складів податкових правопорушень (наприклад, неподання звітності щодо КІК) та модифікація існуючих.
Зміна розмірів штрафних санкцій за податкові правопорушення включаючи:
• зменшення базового розміру штрафу заст. 123 ПКУ до 10% від суми визначеного контролюючим органом податкового зобов’язання та встановлення штрафу в розмірі 25%/50% за умисне/повторне умисне правопорушення;
• змінено розмір штрафу за порушення правил сплати податків: зменшено базові штрафи за затримку сплати до 30 днів –з 10 до 5%, після 30 днів –з 20 до 10%, а також введено окремі штрафи для випадків умисного порушення (25%) та умисного повторно / умисного порушення строком більше 90 днів (50%);
• Збільшено штрафи за окремі правопорушення, передбачені ст. 117, 118, 119, 120 ПКУ тощо.
 
ІНШІ ЗМІНИ
Зміна підходу до визначення великого платника податків за критерієм розміру сплати податків, зборів та платежів до Держбюджету, а саме збільшення такого критерію з 1 до 1,5 мільйонів євро без урахування та незалежно від обсягу сплачених митних платежів.
Вимога подавати уточнюючий розрахунок до річної податкової декларації з податку на прибуток, у разі, якщо показники оприлюдненої разом з аудиторським звітом річної фінансової звітності зазнали змін в порівнянні з показниками фінансової звітності, яка подавалася разом з податковою декларацією (за умови впливу оприлюдненої звітності на показники декларації).
Введення  правил перенесення граничного строку сплати податкового зобов’язання, якщо такий строк припадає на вихідний або святковий день. Граничним строком сплати вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим.
 
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
1. Збільшення порогу річного доходу для не застосовування податкових коригувань з 20 до 40 мільйонів гривень.
2. Запровадження правил визнання іноземної компанії платником податку на прибуток, якщо місце ефективного управління –Україна. 
3. Запровадження тесту наявності ділової мети в операціях з нерезидентами з обмеженням витрат за такими операціями, якщо ділова мета відсутня. ПКУ міститиме невиключний перелік випадків, коли операція вважатиметься здійсненою без ділової мети. Обов’язок доведення відсутності ділової мети покладається на контролюючий орган.
4. Радикальна зміна правил «тонкої капіталізації» (п.140.2 ПКУ), що передбачатиме:
• застосування обмеження на вирахування відсоткових витрат, якщо зобов’язання перед будь-якими нерезидентами (не тільки пов’язаними) перевищують власний капітал в 3,5 рази;
• обмеження розміру відсоткових витрат 30% (а не 50%, як раніше) об’єкта оподаткування податком на прибуток за відповідний період (а не фінансового результату до оподаткування, як раніше), збільшеного на суму фінансових витрат та амортизаційних відрахувань;
• розрахунок об’єкта оподаткування з урахуванням усіх різниць згідно розділу ІІІ ПКУ, окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування попередніх періодів та самого коригування відповідно до п. 140.2 ПКУ.
5. Надання можливості правонаступника за певних умов враховувати від’ємне значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується.
6. Впровадження змін до правил податкової амортизації необоротних активів, зокрема:
• збільшення вартісного критерію для визнання основного засобу до 20 тисяч гривень;
• заборона нарахування податкової амортизації за період призупинення експлуатації основних засобів;
• дозвіл на використання виробничого методу для розрахунку податкової амортизації;
• запровадження прискореної амортизації для основних засобів груп 3, 4, 5 та 9 на період з 2020 року по 2030 рік, за певних умов;
• Запровадження збільшуючого коригування на суму 30% вартості товарів, робіт та послуг, реалізованих на користь нерезидентів з «низькоподаткових» юрисдикцій та з визначеними організаційно правовими формами;
• Заборона на вирахування витрат на штрафи та пені, нараховані контролюючими та іншими органами, а також витрат на компенсацію збитків та упущеної вигоди;
• Уточнення правил податкового обліку резерву під очікувані кредитні збитки та пов’язані операції.
 
Розширення і уточнення терміну «постійне представництво» (у тому числі для представлення в Україні інтересів нерезидента чи групи пов’язаних нерезидентів, для використання виключень для допоміжної й підготовчої діяльності та для незалежних агентів)
Постійне представництво:
1) Уточнення вимоги податкової реєстрації постійного представництва та штраф за ухиляння від реєстрації в розмірі до 100 тисяч гривень
2) Для визначення оподатковуваного прибутку постійного представництва залишено лише загальний метод в комбінації із застосуванням принципу «витягнутої руки» . Скасовано можливість використання «непрямого» методу та методу «відокремленого балансу».
3) Розширення повноважень податкових органів щодо незареєстрованих постійних представництв нерезидентів, включаючи їх примусову податкову реєстрацію, проведення позапланових податкових перевірок, нарахування податку, податкового арешту майна.
 
ПОДАТОК НА ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ
1. Ускладнення умов застосування переваг конвенцій з уникнення подвійного оподаткування: деталізовано умов у «бенефіціарного одержувача» та запроваджено критерій «основної мети» За цим критерієм податкові вигоди, передбачені міжнародним договором, не надаються, якщо однією з переважних цілей операції було отримання переваг такого договору (з окремими виключеннями).
2. Запровадження можливості використання конвенції не з безпосереднім, а з бенефіціарним одержувачем доходу.
3. Введення нових об’єктів оподаткування податком на доходи нерезидентів: 
• прирівняні до дивідендів платежі (наприклад, виведення прибутку через контрольовані операції, понад суму, що відповідає принципу «витягнутої руки»);
• дохід від «непрямого відчуження нерухомості»–продажу акцій іноземної компанії, основна вартість якої походить із нерухомості в Україні через ланцюг іноземних та українських компаній;
• дохід від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів.
4. Запровадження обов’язку нерезидента – покупця адмініструвати податок на доходи нерезидентів при купівлі в іншого нерезидента українських компаній або іноземних компаній, основна вартість яких походить із нерухомості в Україні, та правил з відповідної податкової реєстрації в Україні.
5. Надання уточнень для усунення податку на доходи нерезидентів в операціях між нерезидентом та його постійним представництвом.
6. Запровадження правил розрахунку й сплати податку при виплаті нерезидент у доходу в негрошовій формі.
7. Закріплення обов’язку фізичних осіб підприємців та платників єдиного податку адмініструвати податок на доходи нерезидентів при виплаті нерезидентам оподатковуваного доходу.
8. Запровадження правил взаємного узгодження для вирішення спорів щодо надмірного оподаткування з країнами учасницями конвенцій з уникнення подвійного оподаткування та їх резидентами.
9. Звільнення від податку не тільки дох оду від емітентів державних цінних паперів, а й прибутку від їх перепродажу (крім нерезидентів з «низькоподаткових» юрисдикцій).
 
Впровадження визначення та правила контрольованої іноземної компанії (Запровадження оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній («КІК») для українських резидентів контролерів КІК, що набуде чинності з 1 січня 2021 року.)
 
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПДФО)
Запровадження ставки ПДФО 18% для доходів від продажу а бо обміну транспортних засобів третій і більше разів впродовж звітного року.
Введення спеціальних правил для визначення доходів / витрат в операціях з продажу / придбання інвестиційних активів, стороною яких є пов’язані або «низькоподаткові» нерезиденти на рівні не нижче / вище звичайної  ціни.
Уточнення, що прибуток від операцій з іноземними інвестиційними активами має визначатись за тими ж правилами, що й прибуток від українських інвестиційних активів
Уточнення деяких правил обліку доходів та витрат для фізичних осіб підприємців, що використовують загальну систему оподаткування.
 
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)
1. Продовження граничного строку реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених за п.198.5 та ст. 199 ПКУ, з 15 до 20 календарних днів, наступних за місяцем їх складання.
2. Зміни розміру штрафів за відсутність реєстрації/несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування, зокрема:
• введення штрафів для податкових накладних/розрахунків коригування, складених на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ та оподатковуються за нульовою ставкою;
• зміна розміру штрафів для податкових накладних/розрахунків коригування, складених за п.198.5 та ст.199 ПКУ та операціями, що мають безперервний або ритмічний характер;
• у вище зазначених випадках та вище розмір штрафу складатиме: за несвоєчасну реєстрацію –2% обсягу постачання, але не більше 1020 гривень; за відсутність реєстрації –5% обсягу постачання, але не більше 3400 гривень на підставі відповідного повідомлення–рішення.
3. Виключення із договірної вартості операцій як бази оподаткування ПДВ сум відшкодування упущеної вигоди за рішеннями міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражів або іноземних судів.
4. Доповнення переліку винятків для застосування правила щодо мінімальної бази оподаткування ПДВ операціями з постачання електричної енергії, ціна на яку склалась на ринку електричної енергії.
5. Уточнення щодо права (суб-) підрядників у будівництві застосовувати касовий метод обліку ПДВ.
6. Скасування квартального звітного періоду для платників ПДВ на спрощеній системі оподаткування.
7. Закріплення обов’язку ФОП нараховувати ПДВ за операціями імпорту послуг з місцем постачання на митній території України, незалежно від наявності реєстрації платником цього податку.
8. Надання права на визнання податкового кредиту платниками податку, які застосовують касовий метод, протягом 60 календарних днів з дати оплати, надання інших видів компенсацій, незалежно від спливу 1095 днів з дати реєстрації відповідної податкової накладної.
9. Скасоване тимчасове звільнення від оподаткування ПДВ операцій з експорту соєвих  бобів та насіння свиріпи або ріпаку.
 
Ви завжди можете розраховувати на підтримку ВГО АППУ.
З повагою,
Генеральний директор  Людмила Герасименко

Поділитись новиною:
Останні новини
Схожі новини
Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист, навчайтесь, поліпшуйте умови ведення вашого бізнесу та розвивайте свої бізнес-зв'язки разом із АППУ