Меморандум про співробітництво

МЕМОРАНДУМ

про партнерство та співробітництво між

Всеукраїнською громадською організацією

«Асоціація платників податків України»

та Державною фіскальною службою України

 

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення партнерських відносин між платниками та органамидержавної влади, Державна фіскальна служба України (далі – ДФС), з однієї сторони, та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» (далі – Асоціація) – з іншої (далі – Сторони), уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво для досягнення зазначених нижче цілей на засадах об'єднання можливостей Сторін.

І. Загальні положення

Податкові та митні відносини в Україні регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Митним  кодексом України,  чинними законодавством України, міжнародними договорами та ґрунтуються на засадах рівності і взаємної відповідальності держави та платників.

Метою підписання Меморандуму є втілення ефективних форм співпраці для забезпечення участі громадськості в реалізації державної податкової та митної політики, контролю за додержанням податкового і митного законодавства та запобігання правопорушенням у сфері податкових та митних відносин як з боку ДФС, так і представників бізнесу.

Сторони докладають усіх зусиль для забезпечення захисту законних прав та інтересів платників, поліпшення підприємницького клімату в країні, розвитку партнерських відносин між владою і бізнесом, а також підвищення соціальної відповідальності платників.

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони співпрацюють з таких питань:

взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ДФС та керівних органах Асоціації;

узгодження пропозицій щодо удосконалення та спрощення податкових та митних процедур;

обмін інформацією у сферах діяльності органів ДФС, що цікавлять Сторони, за винятком інформації, розголошення, використання або передача якої обмежена відповідно до законодавства;

організація масово-роз’яснювальної, навчальної та консультативної роботи, проведення спільних заходів з питань, що становлять взаємну заінтересованість у рамках Меморандуму;

співпраця задля подолання корупції та забезпечення якісного виконання своїх функцій податковими та митними органами;

забезпечення комунікативного зв’язку платників з органами ДФС.

ІІ. Зобов’язання Сторін

Погоджуючись розглядати співпрацю як дієвий інструмент ефективної реалізації податкових і митних відносин між державою і платниками, Сторони беруть на себе такі зобов’язання:

1. Взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах ДФС та керівних органах Асоціації:

представник ДФС може входити до складу керівного органу Асоціації, представники обласних (територіальних) органів ДФС можуть входити до складу керівних органів територіальних відділень Асоціації та брати участь у засіданнях керівних органів Асоціації;

представник керівного органу Асоціації може входити (за погодженням) до складу Колегії ДФС, представники керівних органів територіальних відділень Асоціації можуть входити (за погодженням) до складу відповідних колегій обласних (територіальних) органів ДФС;

представник Асоціації входить до складу Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при ДФС, Громадської ради при ДФС, може входити до складу робочих груп тощо.

2. Проведення спільної роботи щодо удосконалення податкового і митного законодавства:

Асоціація здійснює експертизу та надає ДФС пропозиції до проектів регуляторних актів, головним розробником яких є ДФС;

Сторони організовують консультації з громадськістю та платниками у формі публічного громадського обговорення (конференції, форуми, засідання «круглих столів» тощо):

а) проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

 

б) проектів державних програм соціально-економічного розвитку, рішень щодо їх виконання;

Сторони проводять масово-роз’яснювальну, навчальну та консультативну роботу щодо застосування законодавчих норм та положень у формі навчальних семінарів;

Сторони вивчають громадську думку шляхом проведення соціологічних досліджень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

Сторони залучають експертів з числа громадськості для надання коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією у сферах діяльності органів ДФС, яка становить взаємний інтерес, за винятком інформації, розголошення, використання або передача якої обмежена відповідно до законодавства, систематично проводити зустрічі, консультації і переговори, за результатами яких складаються протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер;

Сторони розміщують інформацію про співпрацю та діяльність у власних друкованих виданнях та Інтернет-ресурсах;

Асоціація та її територіальні відділення здійснюють збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій представниками податкових і митних органів та сприяють взаємодії платників з органами ДФС.

3. Організація масово-роз’яснювальної, навчальної

та консультативної роботи:

відповідно до планів спільних дій Сторони проводять узгоджені заходи, спрямовані на формування високої податкової культури громадян, майбутніх платників, впровадження ідеології партнерства між ДФС та платниками.

4.   Створення Узгоджувальної комісії

З метою забезпечення об’єктивності в роботі з платниками, створення ефективного механізму налагодження партнерських відносин між органами фіскальної служби та платниками, участі громадськості в реалізації податкової та митної політики ДФС та Асоціація створюють постійно діючу Узгоджувальну комісію щодо розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування та митного оформлення, функціями якої є:

розгляд та аналіз конфліктних ситуацій, що виникають між платниками та органами фіскальної служби у процесі сплати та адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

сприяння у вирішенні таких проблемних ситуацій виключно у правовому полі, дотримуючись презумпції невинуватості платників.

ІІІ. Прикінцеві положення

Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків, сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладення, якщо Сторони визнають за необхідне, планів спільних дій.
Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у співробітництві. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

Меморандум укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу: один примірник – для ДФС, інший – для Асоціації.

 

Підписано18 грудня 2014 року

 

Президент Асоціації  Голова Державної
платників податків України  фіскальної служби України
В.О. Матійчик І.О. Білоус   
Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99