Положення Про Ревізійну комісію ТВ ВГО АППУ в м. Києві

Затверджено:

Рішенням № 3 Загальних зборів

ТВ ВГО АППУ в м. Києві

 від 21.11.2012 року

(Протокол №1/12 )

 

Голова Ради

ТВ ВГО АППУ в м. Києві

В.С. Майстренко

 

 

Положення

Про Ревізійну комісіюТериторіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в м. Києві

  КИЇВ - 2012

 

Положення розроблене на виконання статті 5 Положення  «Про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в м. Києві.

Положення про Ревізійну комісію Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України в м. Києві (в подальшому Ревізійна комісія Відділення) визначає повноваження та порядок формування Ревізійної комісії, а також проведення перевірок (ревізій), службових розслідувань та організації роботи Ревізійної комісії Відділення.

Терміни вживаються у цьому Положенні в тому значенні, яке їм надається в Статуті АППУ та Положенні про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України в м. Києві.

 

 1. Загальні положення

1.1. Ревізійна комісія Відділення є виборним контролюючим органом , до компетенції якого належить:

1.1.1. перевірка прийнятих рішень керівними органами Відділення на  відповідність Статуту АППУ та Положенню про Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України в м. Києві;

1.1.2. контроль за виконанням кошторису, використанням коштів та майна Відділення та його місцевих осередків;

1.1.3. перевірка фінансової звітності Відділення та місцевих осередків, співставлення її з даними первинного бухгалтерського обліку;

1.1.4. підготовка висновків до щорічного бухгалтерського звіту;

1.1.5. аналіз достовірності ведення бухгалтерської та статистичного обліку чинним нормативним актам України таВідділення;

1.1.6. перевірка дотримання термінів і правильності проходження справ з пропозиціями та заявами в керівних органах Відділення та в місцевих осередках;

1.1.7. розгляд  на своїх засіданнях матеріалів ревізій, прийняття  по них відповідних рішень та винесення  їх на розгляд  керівних органівВідділення.

1.1.8. контроль за виконанням рішень по усуненню недоліків, виявлених попередніми перевірками (ревізіями).

1.1.9. контроль за виконанням рішень з питань розвитку та удосконалення діяльності Відділення;

1.1.10. надання методологічної і практичної допомоги обліковому персоналу Відділення;

1.1.11. інші повноваження, віднесені Положенням про Відділення та цим положенням до компетенції Ревізійної комісії Відділення.

1.1.12. У своїй діяльності Ревізійна комісія Відділення керується чинним законодавством України, Статутом АППУ, Положенням про Відділення, цим Положенням, іншими внутрішнім нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами (Конференцією)  Відділення.

1.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам (Конференції)  Відділення.

 

  1. Порядок створення ревізійної комісії Відділення

2.1. Ревізійна комісія Відділення створюється і діє в порядку, визначеному Положенням про Відділення.

2.2. Членами Ревізійної комісії Відділення не можуть бути члени керівних органів Відділення та працівники Виконавчої дирекції Відділення.

2.3. Голова ревізійної комісії обирається з числа членів ревізійної комісії Відділення на засіданні Ревізійної комісії.

2.4. Ревізійна комісія у визначеному Загальними зборами (Конференцією)  Відділення кількісному складі обирається Загальними зборами (Конференцією)  Відділення з числа членів Відділення шляхом рейтингового голосування на термін дії обраних Загальними зборами (Конференцією)  Відділення керівних органів Відділення.

2.5. Члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах.Голова Ревізійної комісії може працювати на постійній основі на підставі відповідного рішення Ради Відділення.

2.6. Витрати на діяльність Ревізійної комісії Відділення покриваються за рахунок коштів Виконавчої дирекції.

 

  1. Права та обов’язки членів ревізійної комісії Відділення

3.1. Члени ревізійної комісії зобов’язані:

3.1.1. сумлінно виконувати покладені на них обов’язки, приймати активну участь в роботі Ревізійної комісії Відділення , в здійсненні перевірок (ревізій) та службових розслідувань;

3.1.2. звітувати про результати контрольної діяльності Загальним зборам (Конференції)  Відділення;

3.1.3. своєчасно надавати керівним органам Відділення інформацію про результати перевірок (ревізій) та службових розслідувань;

3.1.4. не розголошувати конфіденційну інформацію, до якої члени Ревізійної комісії мають доступ при виконанні своїх функцій. Не використовувати цю інформацію в особистих цілях чи в інтересах сторонніх осіб або організацій;

3.1.8. якщо протягом терміну дії повноважень члена ревізійної комісії виникли обставини, що заважають (унеможливлюють) виконанню ним своїх функцій, цей член комісії зобов’язаний повідомити про це керівні органи Відділення протягом 5 днів з моменту, коли йому стали відомі ці обставини.

3.2. Члени ревізійної комісії несуть персональну відповідальність у відповідності до ст.5 Положення про Відділення:        3.2.1. за повноту та об’єктивність інформації, яка міститься у висновках та рішеннях ревізійної комісії;        3.2.2. за невиконання або неналежне виконання обов’язків члена Ревізійної комісії Відділення.

3.3. Члени Ревізійної комісії мають право:

3.3.1. отримувати від керівних органів, посадових осіб, Відділення та його місцевих осередків, всі необхідні документи та матеріали, вивчення яких відноситься до компетенції Ревізійної комісії Відділення. Документи мають бути надані Ревізійній комісії не пізніше, ніж через 5 (п’ять) днів після отримання письмового запиту;

3.3.2. проводити службові розслідування, вимагати особистих пояснень посадових осіб та штатних працівників Відділення з питань, що знаходяться в компетенції Ревізійної комісії;

3.3.3. наполягати на скликанні Ради Відділення у випадку, якщо Голова Ради  Відділення, протягом місяця не зробив це за вимогою Ревізійної комісії;

3.3.4. ставити питання перед керівними органами Відділення щодо відповідальності штатних працівників Відділення, включаючи посадових осіб, у випадку порушення ними статутних положень;

3.3.5. вимагати скликання позачергових засідань керівних органів Відділення, для вирішення питань, у разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності Відділення або виникнення загрози інтересам Відділення;

 

  1. Організація роботи Ревізійної комісії Відділення

4.1. Ревізійна комісія Відділення здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок (ревізій) діяльності Відділення.

4.2. Планові перевірки проводяться у відповідності до затвердженого плану Ревізійною комісією не рідше одного разу на рік.

4.2.1. За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Відділення чи його місцевого осередку Ревізійна комісія складає висновок.

4.2.2. Звіти про проведені ревізії подаються на розгляд Ради Відділення. Звіт за результатами планової перевірки місцевих осередків подається на розгляд Ради Відділення.

4.3. Позапланові перевірки (ревізії) Ревізійна комісія проводить:

4.3.1. на вимогу керівних органів Відділення;

4.3.2. з ініціативи  голови ревізійної комісії;

4.3.3. на вимогу членів Відділення, та місцевого осередку.

4.4. Ініціатор позапланової перевірки (ревізії) спрямовує Ревізійній комісії свою вимогу (Постанову, Рішення тощо). Ревізійна комісія в термін 5 днів  визначається щодо здійснення позапланової перевірки (ревізії) і повідомляє ініціатора про їх результати;

4.5. Службові розслідування Ревізійна комісія проводить за рішенням (пропозиціями) керівних органів Відділення;

4.6. підставами для проведення службового розслідування можуть бути:

4.6.1. заяви, повідомлення, звернення підприємств, установ, організацій або їх посадових осіб;

4.6.2. офіційні повідомлення органів влади і управління, їх посадових осіб;

4.6.3. заяви або звернення членів Відділення, громадян;

4.6.4. повідомлення оприлюднені в засобах масової інформації;

4.6.5. факти, виявлені під час проведення членами Ревізійної комісії Відділення перевірок (ревізій).

4.6.6. Розслідування повинно бути розпочато не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після появи підстав його проведення і закінчено не пізніше 30 днів  після його початку.

4.7. Про результати службового розслідування Ревізійна комісія повідомляє керівні органи Відділення не пізніше 5 днів після його закінчення.

4.8. Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Засідання комісії проводяться за затвердженим планом, але не рідше одного разу в 3 (три) місяці.

4.9. Будь-який член Ревізійної комісії може вимагати скликання позачергового засідання Комісії у випадку виявлення порушень, що потребують невідкладного розгляду Ревізійною комісією.

4.10. Ревізійна комісія Відділення на своїх засіданнях розглядає та вирішує наступні питання:

4.10.1. затвердження висновків по своїх перевірках;

4.10.2. матеріали, що мають підстави для проведення службових розслідувань;

4.10.3. затвердження висновків по службових розслідуваннях;

4.10.4. інші питання контрольно-ревізійної роботи.

4.11. Засідання Ревізійної комісії вважаються правоспроможними, якщо на них присутні більшість її членів.

4.12. Кожному члену Ревізійної комісії належить один голос. Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів вирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.

4.13. Якщо член ревізійної комісії Відділення не може взяти участь в засіданні комісії, він може передати свої повноваження для участі в засіданні іншому члену ревізійної комісії Відділення, шляхом надання належним чином оформленої довіреності Передача одному члену комісії більш ніж однієї довіреності не допускається.

4.14. Не допускається надання довіреності для участі в засіданні ревізійної комісії особам, які не є членами ревізійної комісії Відділення.

4.15. Члени Ревізійної комісії Відділення у випадку своєї незгоди з думкою більшості мають право зафіксувати у протоколі засідання чи оформити окремим документом свою думку і довести її до відома керівних органів Відділення.

4.16. Ревізійна комісія Відділення з свого складу вибирає Голову і Секретаря.
Голова Ревізійної комісії Відділення:

4.16.1. скликає і проводить засідання Ревізійної комісії Відділення;

4.16.2. організовує поточну роботу Ревізійної комісії Відділення;

4.16.3. представляє Ревізійну комісію Відділення на засіданнях керівних органів Відділення (з правом дорадчого голосу);

4.16.4. підписує документи, що виходять від імені Ревізійної комісії Відділення.
Секретар Ревізійної комісії:

4.16.5. організує ведення протоколів її засідання;

4.16.6. забезпечує доведення до адресатів актів і висновків Ревізійної комісії Відділення;

4.16.7. забезпечує зберігання документів Ревізійної комісії Відділення.

4.17. На кожному засіданні Ревізійної комісії Відділення ведеться протокол. Всі протоколи, акти, висновки та інші документи Ревізійної комісії Відділення зберігаються в установленому Головою Ревізійної комісії порядку.

 

5. Порядок внесення змін та доповнень до цього положення 

5.1.Зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Відділення можуть бути внесені за рішенням Загальних зборів (Конференції) Відділення.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення подаються на затвердження Загальних зборів (Конференції) Радою Відділення.

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
(044) 230-83-78