Звернення до Хмельницької ОДА. Мета: забезпечення рівновідповідальності бізнесу та проведення перевірок контролюючими органами на законних підставах.

  • 09.11.17 7:06

 

Додаток до листа
ТВ ВГО «Асоціація платників податків України»
у Хмельницькій області
№ 73 від 07.11.2017р.

1. Щодо перевірок, які проводяться працівниками ДФС України.

Працівники Державної фіскальної служби України мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Камеральні та документальні перевірки проводяться в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), а фактичні перевірки - ПКУ та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.
Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.
Документальна позапланова перевірка може бути проведена контролюючим органом відповідно до п.п. 78.1.13 п. 78.1 ст. 78 ПКУ у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок не укладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.
Про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.
Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.
Відповідно до п.п. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПКУ фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).
Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи) на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки. Необхідною умовою початку перевірки є вручення, таких документів:
направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку;
копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені ПКУ, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися.
Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених ПКУ, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.
Як вбачається з вище вказаного, працівники Державної фіскальної служби України уповноважені проводити перевірки фізичних осіб, які не зареєстровані як підприємці, лише при проведенні документальної позапланової перевірки на предмет здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації та при проведенні фактичної перевірки щодо наявності свідоцтв, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).
В той же час, при проведенні вказаних перевірок необхідно дотримуватись вимог щодо вручення наказу про проведення перевірки та направлення на її проведення з зазначенням в них відповідної інформації в т.ч. повідомлення про початок перевірки найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється).
Оскільки, відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, а тому працівникам контролюючого органу необхідно доказати по результатах перевірки і систематичність і мету здійснення діяльності.


1. Щодо перевірок, які проводяться працівниками Державної служби України з питань праці.

Процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю визначено Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі - Порядок), що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295, яка набрала чинності 16.05.2017 року.
Дослідження фактів та обставин щодо порушення трудового законодавства юридичною особою чи фізичною особою, які використовує найману працю, можливо шляхом проведення інспекторами праці Управління інспекційного відвідування.
В той же час відповідно до п. 4 Порядку передбачено, що порядок складення та форми акта, довідки, припису, вимоги визначаються Мінсоцполітики. Форми акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держпраці.
Відповідно п. 14 Порядку під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право: перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення; не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі: якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню.
Враховуючи той факт, що на даний час Міністерством соціальної політики України не затверджено порядок складення та форми акта, довідки, припису, вимоги для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, посадові особи Управління у разі не допуску інспектора праці відповідно п. 14 Порядку тимчасово з об’єктивних причин не вправі провести інспекційне відвідування у конкретного об’єкта відвідування та відповідно позбавлені можливості дослідити факти та обставини щодо порушення трудового законодавства.
Крім того, згідно з ч. 4 ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V (далі – Закон № 877-V) 0органами державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення заходи контролю здійснюються у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.
При цьому відповідно до ч. 5 ст. 2 Закону № 877-V органи державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення при здійсненні заходів контролю зобов’язані забезпечити дотримання вимог статті 1, статті 3, частин першої, четвертої, шостої - восьмої, абзацу другого частини десятої, частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 4, частин першої - четвертої статті 5, частини третьої статті 6, частин першої - четвертої та шостої статті 7, статей 9, 10, 19, 20, 21,частини третьої статті 22 цього Закону.
В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону № 877-V у посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; тощо.
Згідно з ч. 6 ст. 7 Закону № 877-V за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити такі відомості: дату складення акта; тип заходу (плановий або позаплановий); форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); предмет державного нагляду (контролю); найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.
Частиною 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України передбачено відповідальність юридичних та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, у вигляді штрафу за порушення законодавства про працю.
Внесення змін у вищезазначені норми чинного законодавства, зокрема в частині включення до переліку об’єктів відвідування Державної служби України з питань праці додатково ще й не зареєстрованих підприємцями фізичних осіб, які використовують найману працю. Це сприятиме укладенню трудових договорів з найманими працівниками, виплати їм легальної заробітної плати, дозволить збільшити надходження податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, що позитивно вплине як на соціальний захист найманих працівників (одержання соціальних виплат і пенсій у перспективі) і їх сімей, так і на ефективність контролю у цій сфері.

 

 

 

 

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
(03822) 2-25-48