ПОЛОЖЕННЯ про Міжфракційне депутатське об’єднання «За справедливі податки»

1. Загальні положення.

1.1. Міжфракційне депутатське об’єднання «За справедливі податки» (далі – МДО «За справедливі податки») є об’єднанням народних депутатів України обраних до Верховної Ради України VIII скликання.

1.2. Головною метою МДО «За справедливі податки» є об’єднання зусиль народних депутатів України  в законодавчому забезпеченні реформи податкової системи в Україні, спрямованої на стимулювання економічного зростання, створення сприятливих фіскальних умов для залучення прямих іноземних інвестицій, активізації інвестиційної діяльності всередині країни, створення фіскальних умов для легалізації доходів, формування відповідального ставлення платників податків до виконання свої податкових зобов’язань, демократизацію податкової служби та встановлення рівноправних відносин між платниками податків та податковими органами.

1.3. Головними завданнями МДО «За справедливі податки» є:

- створення прозорих правил ведення господарської діяльності та оподаткування, формування нового інституційного середовища оподаткування, сприятливого для реалізації принципу рівності всіх платників перед законом,недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації

- підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок розширення податкової бази, створення сприятливого середовища стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі за одночасного збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів, зменшення масштабів ухилення від сплати податків;

- забезпечення дієвого депутатського, громадського і політичного контролю за дотриманням Конституції та законів України посадовими особами контролюючих органів  та іншими представниками державних органів влади стосовно нарахування та сплати податків, запобігання посиленню податкового тиску на платників податків та усунення корупційних проявів;

- контроль за реалізацією положень Коаліційної Угоди підписаної у Верховній Раді VIII скликання;

- укріплення партнерських відносин між громадянами, суб’єктами господарювання та державою,залучення широких кіл громадськості в підготовці та обговоренні законодавства з питань податкової та митної політики (або тих що стосуються  фіскальної політики держави).

  1. 4. У своїй діяльності МДО «За справедливі податки» керується Конституцією України, законом України «Про Регламент Верховної Ради України» та чинним законодавством України.

1.5. Порядок утворення та діяльності МДО «За справедливі податки», умови вступу депутата до МДО «За справедливі податки», його виходу чи виключення з нього визначаються чинним законодавством України, Регламентом Верховної Ради України та цим Положенням .

1.6.МДО «За справедливі податки» розпочинає свою діяльність після оголошення рішення про його створення на пленарному засіданні Верховної Ради України.

2.  Порядок утворення та діяльності МДО «За справедливі податки»

2.1. МДО «За справедливі податки» утворюється з числа народних депутатів України, обраних до Верховної Ради України VIII скликання, які виявили бажання об'єднатися у міжфракційне депутатське об’єднання на основі єдності поглядів щодо реалізації головної мети та завдань МДО «За справедливі податки».

2.2. Вступ депутата до МДО «За справедливі податки»є власним волевиявленням депутата на основі добровільно взятих на себе зобов’язань усіма доступними законними засобами сприяти реалізації головної мети та завдань об’єднання та здійснюється на підставі подання ним особистої заяви про намір бути членом МДО «За справедливі податки» та визнання вимог цього Положення.

2.5. Прийняття нових членів МДО «За справедливі податки» відбувається на найближчих зборах, простою більшістю голосів.

2.5.1. У виключних випадках рішення про прийняття нового члену МДО «За справедливі податки» може бути прийняте Президією об’єднання, про що мають бути повідомлені всі члени МДО «За справедливі податки» на найближчих зборах.

2.6. Народний Депутат України вважається прийнятим до складу МДО «За справедливі податки» з моменту публічного оголошення результатів голосування, складанням та винесенням відповідної постанови про членство.

  1. 7. Депутат може входити до складу будь якого іншого зареєстрованого міжфракційного депутатського об’єднання, якщо це не суперечить головній меті та завданням цього Положення.

2.8. Підставою для виходу зі складу МДО «За справедливі податки» є особиста заява депутата.

2.9. Підставою виключення депутата зі складу МДО «За справедливі податки» є порушення ним вимог цього Положення, виявлення фактів не сумісних з перебуванням у МДО «За справедливі податки». Рішення про виключення депутата з членів МДО приймається простою більшістю голосів  членів МДО «За справедливі податки» під час чергових зборів об’єднання.

2.10. МДО «За справедливі податки» проводить свої збори відкрито і гласно. За рішенням більшості від складу МДО «За справедливі податки» можуть бути проведені закриті збори.

2.11. За необхідності, збори МДО «За справедливі податки» протоколюються. Протокол підписує Голова МДО «За справедливі податки».

2.12. Збори МДО «За справедливі податки» скликаються Головою МДО «За справедливі податки» за необхідністю, але не рідше одного разу на три місці.

3. Керівні органи МДО «За справедливі податки»

3.1. Голова МДО «За справедливі податки» обирається серед членів МДО та має наступні повноваження:

- представляє МДО «За справедливі податки» у взаємовідносинах з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями, у міжнародних зв’язках тощо;

-. скликає та веде засідання МДО «За справедливі податки»;

- підписує протоколи засідань МДО «За справедливі податки», видає доручення, підписує листи, звернення тощо;

- звітує про свою діяльність перед членами МДО «За справедливі податки».

3.2. Президія МДО «За справедливі податки» обирається на загальних зборах МДО «За справедливі податки». Президія здійснює оперативне керівництво діяльністю об’єднання у період між зборами МДО «За справедливі податки».

3.5. Для забезпечення діяльності МДО «За справедливі податки» утворюється робочий орган – Секретаріат, який відповідає за підготовку матеріалів на розгляд Президії та технічну можливість для проведення її засідань Секретаріат МДО.

3.6. Громадським партнером МДО «За справедливі податки» є Всеукраїнська Громадська організація «Асоціація платників податків України », яке забезпечує діяльність Секретаріату МДО «За справедливі податки».

4. Права та обов’язки членів МДО «За справедливі податки»

          4.1. Беруть участь у зборах МДО «За справедливі податки».

4.2. Вносять пропозиції до питань, які розглядаються на зборах МДО «За справедливі податки», виступають з обґрунтуванням своєї пропозиції та висловлювати окрему думку стосовно рішення, за яке пропонується солідарне голосування.

4.3. Реалізують мету та завдання діяльності МДО «За справедливі податки».

4.4. Звертаються із запитами до будь-яких державних органів та приватних установ з питань отримання інформації за для реалізації мети діяльності МДО «За справедливі податки». Отриману інформацію передають до Секретаріату, для обробки та підготовки рішень МДО «За справедливі податки».

4.5. Представляють МДО «За справедливі податки» у відносинах з іншими міжфракційними депутатськими об'єднаннями.

4.6. Вносять на розгляд Президії питання, які потребують негайного реагування з боку МДО «За справедливі податки».

5. Внесення змін та доповнень до Положення

5.1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться на розгляд членами МДО «За справедливі податки» під час чергових зборів.

5.2. Зміни та доповнення до цього положення мають бути попередньо опрацьовані Секретаріатом МДО «За справедливі податки».

5.3. Зміни та доповнення до цього положення приймаються простою більшістю голосів.

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99